Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea I) - Politica - Institutii de stat

einformatii.ro - Infomatii utile
Cauta in : Informatii Utile | Catalog Companii | Acte Necesare | Stiri | Director Web | Pe Web

Stiri in

 Stiri / Politica / Institutii de stat
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea I)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea I)
Foto: Florinel Butnaru, presedintele Consiliului de Monitorizare
Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati a fost infiintat prin Legea 8/2016. Potrivit legii, Consiliul se afla sub control parlamentar. Menirea institutiei este de a veghea la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in sensul Conventiei ONU ratificate de tara noastra prin Legea 221/2010. Pentru orice tara care o ratifica, acea Conventie presupune masuri concrete de evitare a discriminarilor multiple. Presedintele actual al Consiliului de Monitorizare este Florinel Butnaru, fost senator in legislatura 2012-2016. Consiliul de monitorizare este infiintat in scopul promovarii, protectiei si monitorizarii implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007. Pentru ca este un subiect care intereseaza multi cititori, publicam in continuare Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati din 28.02.2017. Text publicat in M.Of. al Romaniei. In vigoare de la 09 mai 2017.

CAPITOLUL I. Dispozitii generale
Art. 1. - Prezentul regulament de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - Dispozitiile regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, denumit in continuare regulament, se aplica personalului Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, denumit in continuare Consiliul de monitorizare.
Art. 3. - Consiliul de monitorizare functioneaza ca autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, cu sediul in municipiul Bucuresti.
Art. 4. - Consiliul de monitorizare este infiintat in scopul promovarii, protectiei si monitorizarii implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Conventie.
Art. 5. - Consiliul de monitorizare este condus de un presedinte si un vicepresedinte numiti de Senatul Romaniei.
Art. 6. - Consiliul de monitorizare are cont propriu in banca/trezorerie, stampila proprie, iar actele emise sunt semnate de catre presedinte.
Art. 7. - Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de catre Consiliul de monitorizare in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul de stat.
Art. 8. - Consiliul de monitorizare elaboreaza un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului Romaniei si aprobat de plenul acestuia.
CAPITOLUL II. Organizarea si functionarea Consiliului de monitorizare
Art. 9. - In structura organizatorica a Consiliului de monitorizare functioneaza Cabinetul presedintelui, vicepresedintele, Serviciul inspectorilor de monitorizare, Compartimentul audit si Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ.
SECTIUNEA 1. Presedintele Consiliului de monitorizare
Art. 10. -
(1) Consiliul de monitorizare este condus de un presedinte, numit de Senatul Romaniei, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului, la propunerea organizatiilor neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati.
(2) Functia de presedinte este asimilata functiei de secretar de stat, iar functia de vicepresedinte, functiei de subsecretar de stat.
Art. 11. - Presedintele Consiliului de monitorizare indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite. In cazul in care functia de presedinte al Consiliului de monitorizare este vacanta, precum si in orice alte cazuri in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitata de vicepresedintele Consiliului de monitorizare.
Art. 12. -
(1) In cadrul procedurii de numire a presedintelui, organizatiile neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si organizatiile neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati inainteaza in scris Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului cel putin doua propuneri.
(2) Propunerile depuse vor fi publicate pe pagina web a Senatului, la solicitarea Biroului permanent al Senatului.
(3) Candidatii pentru postul de presedinte trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de Legea nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a fi audiati in sedinta publica a Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului.
Art. 13. - Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data.
Art. 14. - Revocarea din functie a presedintelui si a vicepresedintelui se realizeaza in conditiile legii.
Art. 15. - Presedintele conduce activitatea Consiliului de monitorizare si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane si straine.
Art. 16. - In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
Art. 17. - Presedintele Consiliului de monitorizare aproba programul anual de vizitare.
Art. 18. - Presedintele Consiliului de monitorizare aproba prin ordin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare, repartizarea numarului total de posturi, structura organizatorica, repartizarea numarului maxim de posturi si statul de functii.
Art. 19. -
(1) Presedintele Consiliului de monitorizare stabileste prin ordin procedura de selectie a celor 20 de experti independenti, precum si continutul protocolului-cadru ce va fi semnat cu expertii independenti.
(2) Presedintele Consiliului de monitorizare face parte din comisia de selectie a expertilor independenti.
(3) Presedintele Consiliului de monitorizare aproba protocolul-cadru convenit cu fiecare colaborator extern selectat.
Art. 20. -
Presedintele Consiliului de monitorizare indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative in vigoare, a ordinelor si actelor administrative emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate;
b) aproba sau avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative;
c) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
d) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor, in baza bugetului aprobat;
e) initiaza si negociaza, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
f) urmareste si controleaza, prin personalul de specialitate, aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri atunci cand acestea se impun.
Art. 21. - Presedintele Consiliului de monitorizare aproba Raportul de vizita intocmit de membrii echipei de monitorizare.
SECTIUNEA a 2-a. Cabinetul presedintelui
Art. 22. -
(1) Cabinetul presedintelui este un compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a institutiei, in subordinea presedintelui.
(2) Conducerea Cabinetului presedintelui este asigurata de directorul de cabinet, iar in lipsa acestuia, in limitele mandatului dat de directorul de cabinet, de catre persoana desemnata de acesta, de regula dintre consilierii presedintelui.
(3) Directorul de cabinet este persoana care asigura interfata operativa a presedintelui cu oricare dintre compartimentele functionale ale institutiei.

Art. 23. -
(1) Atributiile specifice ale Cabinetului presedintelui sunt:
a) gestioneaza activitatile de pregatire, verificare, distribuire a tuturor documentelor care urmeaza sa fie supuse atentiei demnitarului, inclusiv notificarile transmise de catre institutiile supuse monitorizarii in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) verifica modul de conformare a avizarii documentelor supuse aprobarii demnitarului cu documentele interne de avizare;
c) asigura gestionarea si managementul programului zilnic al demnitarului;
d) asigura colaborarea cu diverse institutii si organizatii nationale sau internationale;
e) participa la elaborarea de studii, sinteze si analize in domeniul institutiei;
f) asigura presedintelui suportul tehnic necesar desfasurarii activitatilor specifice Consiliului de monitorizare, pastreaza si tine evidenta ordinelor emise de catre acesta;
g) pregateste si desfasoara activitati de relatii publice pe plan intern si extern, in limitele stabilite de presedintele Consiliului de monitorizare;
h) asigura consilierea presedintelui pe probleme specifice.
(2) Cabinetul presedintelui duce la indeplinire deciziile presedintelui Consiliului de monitorizare.
(3) Cabinetul presedintelui elibereaza actele emise de Consiliul de monitorizare, precum si copii, duplicate ale rapoartelor de monitorizare, pe baza unei cereri motivate si aprobate de presedinte.
(4) Cabinetul presedintelui Consiliului de monitorizare colaboreaza, in indeplinirea sarcinilor de serviciu, cu Mecanismul de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, precum si cu punctele de contact pentru implementarea Conventiei, organizate conform prevederilor Legii nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Cabinetul presedintelui Consiliului de monitorizare exercita orice alte atributii dispuse de catre presedinte.
SECTIUNEA a 3-a. Serviciul inspectorilor de monitorizare
Art. 24. -
(1) Serviciul inspectorilor de monitorizare este o structura de autoritate, organizata la nivel de serviciu, subordonata direct si nemijlocit presedintelui Consiliului de monitorizare.
(2) Serviciul inspectorilor de monitorizare este condus de catre un sef serviciu, numit de presedintele Consiliului de monitorizare.
(3) Serviciul inspectorilor de monitorizare functioneaza si isi indeplineste atributiile cu respectarea urmatoarelor principii: legalitatii, obiectivitatii, eficacitatii, eficientei, controlului preventiv, asigurarii egalitatii de tratament, impartialitatii si independentei, integritatii morale, cinstei si corectitudinii, prioritatii interesului public si respectarii demnitatii umane.
Art. 25. - Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul inspectorilor de monitorizare este format din inspectori de monitorizare, functii publice cu statut special, pentru ocuparea acestora impunandu-se respectarea conditiilor specifice prevazute de lege.
Art. 26. - Statutul special al inspectorului de monitorizare, drepturile, responsabilitatile si obligatiile acestuia sunt aprobate prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare.
Art. 27. - Inspectorii de monitorizare sunt abilitati, conform ordinului emis de catre presedintele Consiliului de monitorizare, sa efectueze vizite de monitorizare.
Art. 28. - Vizitele de monitorizare se desfasoara, de regula, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de presedintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispozitia acestuia; inspectorii de monitorizare actioneaza la nivel national.
Art. 29. -
Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel incat:
a) sa vizeze cu maxima prioritate facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si spitale/sectii de psihiatrie, unde au fost sesizate cazuri de incalcari grave ale drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
b) sa acopere echilibrat tipurile de facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si spitale/sectii de psihiatrie, in functie de situarea geografica a acestora;
c) sa urmareasca evolutia situatiei constatate cu ocazia vizitelor anterioare in facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si in spitale/sectii de psihiatrie (vizite de follow-up).
Art. 30. - Inspectorii de monitorizare efectueaza vizitele de monitorizare organizati in echipe compuse din 3 membri, din care un inspector este din partea Consiliului de monitorizare si 2 experti independenti, in calitate de colaboratori externi, conform prevederilor art. 14 alin (1) din Legea nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 31. - In exercitarea atributiilor sale, Serviciul inspectorilor de monitorizare are acces neingradit, in conditiile legii, la orice documente, date si informatii necesare, cu respectarea legislatiei privind protectia informatiilor clasificate. Structurile verificate au obligatia de a pune la dispozitie, cu celeritate, personalului aflat in vizita de monitorizare toate documentele solicitate si de a asigura echipelor ce urmeaza a realiza monitorizarea accesul neingradit in spatiile, terenurile, mijloacelor de transport apartinand institutiei sau asociatiei supuse vizitei, in scopul ducerii la indeplinire a obiectivelor vizitei.
Art. 32. - Inspectorii de monitorizare au dreptul de a examina orice documente, registre, acte aflate la dosarul beneficiarilor, precum si orice alte evidente legate de situatia beneficiarilor din centrul vizitat, indiferent de modul in care sunt depozitate sau stocate (suport fizic sau electronic) si de a obtine copii sau extrase dupa acestea.
Art. 33. - Institutia/Asociatia/Organizatia neguvernamentala supusa vizitei de monitorizare are urmatoarele obligatii:
a) sa permita inspectorilor de monitorizare, fara intarziere, inceperea si derularea vizitei;
b) sa faciliteze, pe intreaga durata a vizitei, accesul la toate documentele si informatiile necesare indeplinirii misiunii inspectorilor de monitorizare;
c) sa furnizeze intr-o forma completa documentele, informatiile, inregistrarile si evidentele solicitate, precum si orice lamuriri necesare, cu respectarea legislatiei privind protectia informatiilor clasificate.
Art. 34. - Vizitele de monitorizare se desfasoara, de regula, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de presedintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispozitia acestuia, la nivel national.
Art. 35. - Constatarile rezultate in urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse in rapoarte de vizita. Rapoartele includ, de asemenea, recomandarile facute de Consiliul de monitorizare.
Art. 36. - Raportul de vizita se intocmeste de membrii echipei de monitorizare, in termen de 30 de zile de la data finalizarii acesteia, fiind aprobat de presedintele Consiliului de monitorizare, si se comunica institutiilor vizitate si autoritatilor publice in subordinea si coordonarea carora se afla acestea.
Art. 37. - Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majoritatii membrilor.
Art. 38. - In vederea desfasurarii activitatii specifice de monitorizare, inspectorii de monitorizare formeaza echipe de vizita cu experti independenti. Acestia sunt selectati (in baza criteriilor stabilite) in urma unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare (conform procedurii aprobate), de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele si 3 inspectori de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare. Expertii independenti selectati trebuie sa aiba si experienta in domeniul drepturilor omului si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati. In selectarea expertilor independenti se va acorda atentie reprezentarii echilibrate pe criterii de gen si participarii persoanelor cu dizabilitati.
Art. 39. - In urma procedurii de selectie prevazute, comisia de selectie va urmari recrutarea a cel putin 20 de experti independenti, care vor incheia un protocol-cadru cu Consiliul de monitorizare.
Art. 40. - Inspectorului de monitorizare i se interzice:
a) sa detina functii si sa desfasoare activitati remunerate sau neremunerate in cadrul sau in interesul entitatilor supuse controlului;
b) sa efectueze vizite de monitorizare la entitatile la care el, sotul/sotia sau rudele de gradele I-IV au interese directe profesionale, economice sau de alta natura;
c) sa efectueze vizite de monitorizare la entitatile cu care au incheiate relatiile de munca sau de colaborare in decursul a 3 ani de la data incetarii acestora.
Art. 41. - Activitatea de audit public intern este realizata de Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).
Art. 42. - Misiunile de audit public intern planificate, aprobate in prealabil de conducatorul institutiei, sunt incluse in planurile de activitate ale UCAAPI si sunt realizate in baza normelor metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice elaborate de catre aceasta.

(va urma)
(Miercuri 21.11.2018 08:25, Mireille Astrid POPA) © estiri.ro
 Alte articole din aceasta categorie
Amos News: Ion Iliescu, internat la spital din cauza unor probleme la inima (02.04.2019)
Sorin Rosca Stanescu: Riscurile unui referendum prost gandit (22.03.2019)
Pro si contra: Lia Olgura Vasilescu, posibila candidatura la prezidentiale! (10.02.2019)
O alegere excelenta: Mihaela Triculescu este noul presedinte ANAF (04.01.2019)
Mesajul Presedintelui Director General al SRR, Georgica Severin, cu ocazia Craciunului si a Anului Nou (30.12.2018)
Sondaj DCNews: Revocarea lui Kovesi si denuntarea protocoalelor sunt principalele evenimente politice ale anului 2018 (24.12.2018)
Un articol exceptional din Q MAGAZINE, despre Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei (01.12.2018)
MAGDA GRADINARU: Cele 3 erori ale presedintelui Klaus Iohannis (22.11.2018)
Victor Ponta a descoperit de ce l-a invins Klaus Iohannis in 2014 (22.11.2018)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a III-a) (21.11.2018)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a II-a) (21.11.2018)
Ilan Laufer il acuza pe presedintele Iohannis de antisemitism (21.11.2018)
Florian Alexandru, directorul Institutului Elie Wiesel, nu sustine acuzatia de antisemitism facuta de Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis (21.11.2018)
Generalul francez Bertrand Cavallier: Jadarmeria Romana a actionat legal impotriva unor infractori (25.08.2018)
Analiza: CCR s-a trasformat in cea de-a treia Camera a Parlamentului Romaniei!? (23.08.2018)
DC NEWS: Klaus Iohannis, acuzat de inalta tradare. DOCUMENT (22.08.2018)
ANALIZA: Efectele permisiunii de a fi organizate proteste publice prin incalcarea sistematica a legii (17.08.2018)
Alina Mungiu Pippidi indeamna la dialog si cooperare, fara insulte si plangeri iresponsabile cu penali si tradatori (22.05.2018)
3 Aprilie 2018: Ziua Jandarmeriei Romane (03.04.2018)
Ministrul Justitiei a facut primele declaratii privind scandalul DNA (12.02.2018)
 CURS VALUTAR (lei noi)
Sambata 13.08.2022
1 EUR -0.37% 4.8909 lei
1 USD -0.09% 4.7450 lei
Toate valutele
Vineri 12.08.2022, BNR
Catalog de companii

Adauga o companie
Companii recent adaugate
NIKY COMSTIL SRL
Constanta, Constanta, Aleea Garofitei nr. 9
> Servicii
SC IDEAS TAN-TAM SRL SRL
Constanta, Constanta, Aleea Egretei nr. 17A
> Comert
KARTEZIAN GROUP SRL
Constanta, Constanta, B-dul Tomis nr. 143A
> Arhitectura
Cele mai accesate companii
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TODT GEORGETA SCS
Constanta, Constanta, B-dul Regina Elisabeta nr. 13
> Diverse
CASANDA BABY SRL
Constanta, Constanta, Strada Munteniei nr. 28
> Recrutare si plasare personal
THESANCO SRL
Constanta, Constanta, Strada Sg. Nicolae Grindeanu nr. 64
> Produse
fhr.ro - Gazduire siteuri
Director Web

Adauga un website
Websiteuri recent adaugate
Sicomarint
mobila si mobilier comercial (magazine, restaurante, cofetarii, baruri, discoteci, cazinouri); scaune de bucatarie;scaune de sufragerie; scaune de birou; scaune de bar si restaurante.
> Comert
Bel FIlm Studio
Fotograf Constanta - o echipa de fotografi profesionisti si cameramani din Constanta. Servicii foto-video botez, nunta, sedinte foto si alte evenimente.
> Servicii
Sejur Grecia - Sejur24
Rezerva acum un sejur Grecia si bucura-te de oferte deosebite! Preturile pornesc de la 56 de euro pentru 6 nopti cu foarte multe facilitati incluse! Va asteptam pe site-ul nostru sa descoperiti mai multe oferte pentru sejur Grecia 2015
> Agentii de turism
| TOP STELAR | top cele mai votate | top cele mai accesate | siteuri noi | siteuri recomandate | siteuri partenere | A - Z |
Reteaua noastra

© 2002 - 2022 einformatii.ro. Toate drepturile rezervate.
gazduire siteuri
Pagina generata in 0.0815 sec.
google-analytics.com